Jednolita interpretacja przepisów ITD

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Pismo objaśniające jednolitą linię orzeczniczą stosowaną przez organy Inspekcji Transportu Drogowego oraz prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych.

Warszawa, dnia 8 września 2011 r.

Rzeczpospolita Polska

ZASTĘPCA

GŁÓWNEGO INSPEKTORA

TRANSPORTU DROGOWEGO

Mirosław Maksimiuk

Mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitej linii orzeczniczej stosowanej przez organy Inspekcji Transportu Drogowego oraz prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych, pragnę zwrócić uwagę, że ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 168, poz. 1005) nadano nowe brzmienie przepisowi art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z treścią art, 31 ustawy o czasie pracy kierowcy, w nowym brzmieniu, tj. obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2011 r. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca:

1)    przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;

2)    przebywał na urlopie wypoczynkowym;

3)    miał czas wolny od pracy;

4)    prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;

5)    wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;

6)    pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1.

Przez czas wolny rozumie się okresy inne tuż wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, w których kierowca nie wykonywał pracy. Minister właściwy do spraw transportu udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wzór formularza zaświadczenia.

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez praedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.

Wobec powyższego, przedmiotowa nowelizacja art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców polega przede wszystkim na zastąpieniu formularza zaświadczenia rozszerzonym wzorem.

Zaświadczenie wystawione na przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14,04,2007, str, 14, z późn. zm.) przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, a kierowca to zaświadczenie podpisuje.

Należy przypomnieć również, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 330 z dnia 16 grudnia 2009 r. ukazało się sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Ponadto należy podkreślić, że nowe brzmienie przedmiotowego przepisu nie przewiduje możliwości wystawiania przez przedsiębiorcę wskazanego zaświadczenia w sytuacji, gdy kierowca znajdując się z dala pod bazy przedsiębiorcy i wykonując zadanie przewozowe nie prowadzi w danym dniu pojazdu, z uwagi na konieczność odebrania np. odpoczynku tygodniowego. Powyższe stwierdzenie wynika bezpośrednio z brzmienia art. 31 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców, który stanowi, iż przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego wymagane zaświadczenie a kierowca je podpisuje.

Ponadto należy podkreślić, że ręczna rejestracja czasu odpoczynku na rewersie wykresówek dopuszczalna jest także w sytuacji, gdy kierowca odbiera odpoczynek poza granicami kraju lub na terytorium kraju będąc w trakcie wykonywania zadania przewozowego, a przedsiębiorca nie ma możliwości wyposażenia go w zaświadczenie potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu w danym okresie.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, iż kierowca wykonujący zadanie przewozowe, w trakcie którego zobowiązany był do wykorzystania odpoczynku, powinien rejestrować ten odpoczynek na wykresówce lub karcie kierowcy. Stosownie bowiem do brzmienia art. 15 ust. 2 rozporządzenia 3821/85 kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karty kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):

a)    jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem) czytelnie i nie brudząc karty; lub

b)    jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.

Wobec powyższego, polecam stosowanie powyższego podejścia w prowadzonych, przez podległych Panom Dyrektorom inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, postępowaniach kontrolnych i administracyjnych.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA

TRANSPORTU DROGOWEGO

Mirosław Maksimiuk