Ustawa o kierujących pojazdami weszła w życie

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Od 19 stycznia br. obowiązuje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151) wraz z aktami wykonawczymi. Wiele istotnych regulacji ustawy wejdzie jednak w życie dopiero za trzy lata.

Od 18 stycznia br. obowiązuje bowiem nowela z 4 stycznia 2013 r., zgodnie z którą wiele regulacji aktu zacznie obowiązywać 4 stycznia 2016 r. Dotyczy to m.in. zapisów o kursach reedukacyjnych i okresu próbnego dla nowych kierowców.

Ustawa z 2011 r. wprowadza nowe wymogi wobec instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców. Instruktorzy będą musieli corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, co teraz nie jest wymagane. U osób poddawanych badaniu lekarskiemu i psychologicznemu sprawdzane będą przeciwwskazania do wykonywania pracy instruktora, a nie, jak obecnie, do kierowania pojazdem. Kandydaci na instruktorów będą szkoleni przez posiadające poświadczenie ośrodki szkolenia kierowców. Rozszerzony zostanie katalog przestępstw eliminujących osobę z ewidencji instruktorów.

Nowe wymagania czekają też egzaminatorów. Będą obowiązkowo przechodzić badania pod kątem przeciwwskazań do wykonywania pracy egzaminatora. Będą musieli też wykazać się odpowiednim doświadczeniem w egzaminowaniu: uczestnictwem w 20 egzaminach w charakterze obserwatora i przeprowadzeniem 10 egzaminów pod nadzorem. Egzaminatorzy nie będą mogli podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych, chyba że zgodzi się na to dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. W prowadzeniu działalności gospodarczej będą ograniczeni tak jak osoby pełniące funkcje publiczne. Będą też składać oświadczenie majątkowe.

Do 2033 r. nastąpi wymiana krajowych praw jazdy na dokumenty zgodne z nowym wzorem unijnym. Wprowadzony zostanie okres ważności tych dokumentów - 15 lat dla praw jazdy kat. AM, A1, A2, A,B1, B, B+E; zasadniczo pięć lat dla pozostałych kategorii. Pojawi się nowa kategoria prawa jazdy - AM (motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe, czyli np. quady) - uzyskać ją będą mogli już czternastolatkowie. Nowym będzie też prawo jazdy typu A2 - obejmie prowadzenie motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW. Te zmiany wymusza na nas prawo unijne.

Kurs reedukacyjny, okres próbny

Zgodnie ze zmianami od stycznia 2016 r. kurs będą musieli odbyć m.in. kierowcy, którzy w ciągu dwóch lat od zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami (czyli w trakcie tzw. okresu próbnego), popełnią dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kierujący pojazdami po alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka będą dodatkowo skierowani na kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. Jeżeli w ciągu pięciu lat wydania skierowania na wspomniany kurs, kierowca ponownie przekroczy maksymalną liczbę punktów - straci prawo jazdy. Kursy reedukacyjne będą prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Jeśli chodzi o okres próbny, to w ciągu dwóch lat od uzyskania prawa jazdy kategorii B będzie obowiązywał okres próbny. W tym czasie kierowca będzie musiał: odbyć między czwartym a ósmym miesiącem od otrzymania prawa jazdy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Przez pierwsze osiem miesięcy od otrzymania prawa jazdy, świeżo upieczony kierowca będzie musiał jeździć z nalepką z zielonym liściem. W tym czasie nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Trwające dwie godziny kursy dokształcające prowadzić będą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu organizować będą, w formie ćwiczeń praktycznych, trwających jedną godzinę, ośrodki doskonalenia techniki jazdy.

Nowy egzamin teoretyczny

Od 19 stycznia br. część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy będzie się składać z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana będzie mieć 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi z części specjalistycznej osoba egzaminowana będzie mieć 50 sekund. Do zaliczenia egzaminu teoretycznego potrzebne będzie uzyskanie 68 z 74 możliwych do zdobycia. Regulacje wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 poz. 995).

Szkolenia

W ramach szkolenia na prawo jazdy kat. B przyszły kierowca zaliczy 30 godzin zajęć teoretycznych i tyle samo praktycznych - wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019).

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustali indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą. Nie będzie ona mogła być mniejsza niż: 1) w części teoretycznej: 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia - w tym co najmniej cztery godziny w zakresie części teoretycznej szkolenia i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, 10 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM; 2) w części praktycznej: 10 w zakresie prawa jazdy kategorii AM, 15 w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, 20 - w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T, 25 - w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E, 30 - w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwolenia, 60 - w zakresie prawa jazdy kategorii D.

Po szkoleniu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Pozytywny wynik jego części teoretycznej będzie ważny sześć miesięcy.

Minister wskazał też wymogi dla ośrodków szkolenia. Sala wykładowa powinna mieć co najmniej 25 m2. Plac manewrowy powinien m.in. mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową, być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe i umożliwiać wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu), odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia. Akt zawiera ponadto regulacje dotyczące szkolenia instruktorów i wykładowców oraz warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.

Obowiązują też nowe wymagania dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy. W zakresie nauki prawa jazdy kategorii B samochód powinien mieć masę nieprzekraczającą 3,5 t, długość powyżej 3,5 m i osiągać prędkość co najmniej 100 km/h. Dla pojazdu czterokołowego w zakresie kategorii B1 minimalna masa to 350 kg, a minimalna prędkość - 60 km/h. Motocykl (nauka na kat. A1) powinien być wyposażony w silnik o pojemności 120 - 125 cm3, o mocy do 11 kW, posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg, a także osiągać prędkość minimum 90 km/h. Stosowne zapisy zawiera rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 poz. 30).

Inne rozporządzenia

Wzory: prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem określa rozporządzenie MTBiGM z dnia 2 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 973).

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 1071) zapisano m.in., że osoba może kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu kołowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu kołowym i przyczepy specjalnej, jeżeli: posiada stosowne uprawnienia odpowiedniej kategorii w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego; ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych, w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia w odniesieniu do kołowych transporterów opancerzonych i samochodów opancerzonych o konstrukcji samonośnej.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012 poz. 1005) zapisano m.in., że prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku: osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy (pozwolenia) po otrzymaniu: od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej.

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia będzie można także złożyć przez internet. Ponadto z aktu wynika, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, będzie musiała złożyć właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie: wniosek o wydanie prawa jazdy (pozwolenia); orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane; wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Na podstawie ww. dokumentów organ wydający prawo jazdy (pozwolenie) w ciągu dwóch dni roboczych, wygeneruje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B zapłacimy 140 zł. Wysokość wszystkich opłat za egzaminy praktyczne i teoretyczne na różne kategorie prawa jazdy określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 78). Akt wskazuje też wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wyniesie ona 50 zł.

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. 2013 poz. 9) wynika, że oplata za kurs reedukacyjny wyniesie 400 zł. Akt zawiera także program kursu - w załączniku nr 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania (Dz. U. 2012 poz. 771) stanowi z kolei, że pozwolenie wojskowe otrzyma żołnierz zasadniczej służby wojskowej lub służby kandydackiej, który uzyskał uprawnienie do kierowania pojazdem w wyniku odbycia szkolenia w jednostce wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców. Pozwolenie zostanie wydane na wniosek żolnierza.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2013 poz. 31) określa na nowo sposób nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców. Starosta, wpisując przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, nadaje mu numer ewidencyjny. W akcie określono też wzór, wg którego powinien być nadawany ten numer. Oplata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK wyniesie 500 zł. Tyle samo trzeba będzie zapłacić za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek.

W myśl rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. 2013 poz. 75) kontrola wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego będzie przeprowadzana zgodnie z półrocznym planem kontroli. Plan zatwierdzi marszałek województwa do końca stycznia i do końca lipca każdego roku. Kontrolę przeprowadzi osoba upoważniona przez marszałka. Kontrola będzie mogła być: kompleksowa - w czasie której zostanie zbadany całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych; problemowa - obejmie wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów; doraźna - dotycząca wyłącznie zagadnienia wynikające ze skarg lub z pozyskanych informacji w zakresie przeprowadzania egzaminów. Protokół kontroli sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma ośrodek, a drugi zostanie włączony do akt kontroli. Wyjątkowo pierwszy plan kontroli marszałkowie będą musieli zatwierdzić do końca lutego br.

Od 19 stycznia br. obowiązują także:

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 poz. 83);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. 2013 poz. 84);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2013 poz. 91);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2013 poz. 92);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. 2013 poz. 93).