Ustawa o przewozie niebezpiecznych towarów opublikowana

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Akt zawiera przepisy określające zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, takich jak chemikalia radioaktywne.

Nowe regulacje, które opublikowano 24 października br., dotyczą transportu realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.

Nowe regulacje, które opublikowano 24 października br., dotyczą transportu realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Będą jednak pewne odstępstwa - akt nie będzie stosowany do przewozu towarów niebezpiecznych w przypadkach wskazanych w: ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), RID (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych), ADN (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych); a także do przewozu tych towarów: statkami morskimi na morskich wodach wewnętrznych; promami pływającymi po wodach morskich, przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port; wykonywanego w całości w granicach obszaru, który nie jest ogólnodostępny.

Nadzorcy, zgłoszenia

W ustawie wskazano instytucje właściwe do wykonywania czynności administracyjnych, którymi będą m.in.: prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wojewódzki inspektor transportu drogowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, ministrowie: gospodarki, zdrowia i infrastruktury. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie odpowiedzialny za wspólne dla wszystkich rodzajów transportu kwestie związane z uzyskiwaniem uprawnień doradcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych trzeba będzie zgłosić do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przewóz koleją - do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (do jego zadań będzie należeć szeroko rozumiana kontrola przewozu koleją towarów niebezpiecznych, nie tylko kontrola bezpieczeństwa tego przewozu), przewozu żeglugą śródlądową - do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz działalnością jednostek realizujących zadania z nim związane obejmie Minister Infrastruktury

Wymagania dla kierowców

Do osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych zaliczono osoby fizyczne zatrudnione przez uczestników przewozów lub wykonujące czynności na ich rzecz, m.in. kierowców. Określono także wymogi, jakie musi spełniać taka osoba. Jedynym z nich jest obowiązek posiadania zaświadczenia ADR. Zaświadczenie takie otrzyma osoba, która po spełnieniu kilku innych warunków, zda egzamin kończący kurs ADR nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty jego ukończenia.

Ustawa określa także m.in. obowiązki i zadania doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych będzie musiał wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa. Wskazano też wymagania dla pojazdów, którymi przewożone są towary niebezpieczne. Przykładowo określono, że rolnicy będą mogli przewozić towary niebezpieczne za pomocą zespołu pojazdów składającego się z ciągnika rolniczego i przyczepy.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia

Przepisy ustawy mają dostosować nasze prawo do dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Nowy akt zastąpi: ustawę z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1367) wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem: art. 124, który obowiązuje od 24 października br.; art. 131 i art. 132, które wejdą w życie 25 grudnia br.