Uzyskiwanie certyfikatów kompetencji zawodowych

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Bardzo ważna informacja! W dniu 25 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 2012, poz. 96), które wreszcie wprowadziło do naszego systemu prawnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. W związku z powyższym  następuje wznowienie certyfikacji przewoźników.