Za co odpowie kierowca?

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Zwiększenie odpowiedzialności kierowców i spedytorów – m.in. takie zmiany zakłada najnowsza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku przyszłego roku. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, wprowadza wiele istotnych zmian.

Wśród nich znajdują się m.in. uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w transporcie drogowym; poprawa warunków pracy kierowców oraz uszczegółowienie systemu sankcji za naruszanie przepisów. Ten ostatni punkt, w praktyce, oznacza przeniesienie części odpowiedzialności z przewoźników na łamiących prawo kierowców, osoby zarządzające i związane z transportem.

Ustawa rozdziela odpowiedzialność pomiędzy te trzy podmioty. Teraz kierowca może zostać ukarany m.in. za to, że naruszył czas pracy. Wcześniej za takie naruszenie prawa karano przedsiębiorcę. Proponowane zmiany dokładnie określają kiedy odpowiedzialność spoczywa na kierowcy, a kiedy np. na przedsiębiorcy.

Zmiany regulują również m.in. kwestie załadunku, jego rozmieszczenia, ciężaru. Za przestrzeganie prawa w tym zakresie odpowiada osoba, która przekroczyła dopuszczalne normy. Z kolei, w przypadku zlecenia przewozu osobie bez niezbędnych zezwoleń, odpowiedzialność spoczywa również na zleceniodawcy.

- Nowelizacja ustawy, opiniowana przez zrzeszenie przewoźników, idzie we właściwym kierunku. Kierowcy przestają być dziećmi, a przedsiębiorcy rodzicami, którzy biorą całą odpowiedzialność na siebie. Nowe przepisy sprawiają, że relacja przedsiębiorca-kierowca czy przedsiębiorca-spedytor, staje się bardziej partnerska - mówi Ramunas Vaskevicius, prezes Transit Card International Polska.

- Propozycje zmian były szeroko konsultowane w środowisku. Jest to, niewątpliwie, olbrzymi krok na przód. Krok, który przybliża przepisy do rzeczywistości. Nie może być przecież tak, że cała odpowiedzialność spoczywa na barkach przewoźnika, że jest on karany za sposób realizacji przewozu przez kierowcę – mówi Tadeusz Wilk, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

W piątek, 16 września, Sejm RP, podczas swojego ostatniego posiedzenia, odrzucił poprawki proponowane przez Senat. Oznacza to, że w najbliższych dniach ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw trafi do Prezydenta RP.