Zmiany w transporcie drogowym czekają na podpis

Wpis dodano 2015-01-20

Wpis zmieniono 2015-02-17

Ograniczenie nieuczciwej konkurencji, zmiany dotyczące sankcji nakładanych na przewoźników, ograniczenie biurokracji w prowadzeniu działalności transportowej - to tylko niektóre cele ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej ostatecznie na 100. posiedzeniu Sejmu.

Posłowie przyjęli część senackich poprawek - m.in. regulację określającą zasady rejestrowania pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Wprowadzenie przepisu jest niezbędne ze względu na ciążące na Polsce zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych - argumentował Senat. Zgodnie z zaproponowanymi przez senatorów przepisami rejestracji pojazdów należących do takich osób będzie dokonywał starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu. Natomiast rejestracji pojazdów należących nie do samych członków, ale do obcych sił zbrojnych dokona właściwy organ Sił Zbrojnych.

Członkowie Izby Niższej zgodzili się też na zapis wskazujący wprost, że inspektor Inspekcji Transportu Drogowego jest uprawniony do nakładania kar pieniężnych zgodnie z przepisami ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Zaakceptowali ponadto poprawkę, która precyzowała przepisy tak, by zapobiec sytuacji, w której osoba fizyczna, wbrew zasadzie ne bis in idem, odpowiadałaby dwukrotnie za ten sam czyn, czyli ponosiłaby odpowiedzialność karną (kara grzywny) i administracyjną (kara pieniężna).

Tekst noweli dostępny na http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4061.htm.