Zmiany w transporcie drogowym podpisane przez Prezydenta

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Ograniczenie nieuczciwej konkurencji, zmiany dotyczące sankcji nakładanych na przewoźników, ograniczenie biurokracji w prowadzeniu działalności transportowej - to tylko niektóre cele ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelę podpisał już Prezydent. O zmianach czytaj więcej w Aktualnościach z 24 sierpnia br. oraz 26 września br.

Więcej kontroli, mniej oszustw

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą kontrolować także spedytorów czy też organizatorów wycieczek. Kierowcy nie będą płacić kar, jeśli nie zawinili.

To tylko niektóre zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw, którą uchwalił Sejm na 98. posiedzeniu.

Więcej obowiązków

Pojawi się nowa regulacja stanowiąca, że w razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia przedsiębiorca, który wykonuje przewozy na potrzeby własne lub w związku z działalnością rolniczą, ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przez prawo przez rok od zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Obowiązków przybędzie też kierownikom ośrodków szkolenia. Będą oni musieli np. przedstawiać wojewodzie, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, a także prowadzić dokumentację odpowiednio kursu kwalifikacyjnego oraz szkolenia okresowego. Nieprzekazanie wojewodzie wspomnianej informacji będzie uważana za rażące naruszenie warunków prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia ośrodka.

Inspektorzy skontrolują także organizatora wycieczki

Zmienią się regulacje określające zakres kontroli prowadzonej przez inspektorów inspekcji transportu drogowego. Inspektor będzie miał prawo do m.in.: kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego. Będzie mógł też żądać od przewoźnika i jego pracowników wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli. Zyska ponadto prawo wstępu do siedziby przewoźnika, w tym do pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty.

Rozszerzony zostanie zakres podmiotowy kontroli - o podmioty wykonujące czynności związane z przewozem drogowym (spedytorzy, nadawcy, odbiorcy, załadowcy, organizatorzy wycieczki, organizatorzy transportu itp.) oraz o te podmioty, które zaprzestały wykonywania przewozów drogowych (transport oraz przewozy na potrzeby własne i tym podobne.

Poza tym zmieni się przepis określający obowiązki kontrolowanego podmiotu w zakresie przekazywania dokumentów kontrolerom. Zapisano, że kontrolowany powinien umożliwić przekazanie, za potwierdzeniem odbioru, oryginału zapisu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju lub karty kierowcy, oraz gromadzonych przez kontrolowany podmiot wydruków z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, których kontrola będzie dokonywana w siedzibie organu kontroli. Jeśli w trakcie kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, przesłuchanie świadka będzie mogło się odbyć bez udziału strony (osoby przez nią wyznaczonej).

Kierowca odpowie tylko, jeśli zawinił

Uzupełniony zostanie wykaz dokumentów wymaganych od kierowcy - o te związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Nowela rozszerza zakres odpowiedzialności kierowcy za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego ponoszonej na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Wprowadza także odpowiedzialność osób wykonujących czynności związane z transportem (w szczególności osób zarządzających przedsiębiorstwem lub zarządzających transportem w przedsiębiorstwie) ponoszoną na zasadach identycznych, jak dla kierowców.

Odpowiedzialność kierowców i innych osób ma być odpowiedzialnością ponoszoną wyłącznie za czyny zawinione - wina umyślna lub nieumyślna (obecnie przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie winy obiektywnej, gdzie dla nałożenia sankcji wystarczy w zasadzie samo stwierdzenie naruszenia, bez badania związku pomiędzy naruszeniem a zachowaniem przedsiębiorcy). Kierowcy i inne osoby otrzymają więc odpowiednie gwarancje prawno-materialne i procesowe, uniemożliwiające ukaranie ich za czyny niezawinione, leżące po stronie pracodawcy lub innych osób. Do tych gwarancji należy m.in. prawo do sądu, który zbada sprawę nie tylko ze względu na zgodność z prawem (tak jest w postępowaniu administracyjnym), ale także pod kątem weryfikacji i ustalenia okoliczności faktycznych stanowiących przesłanki do ukarania lub uniewinnienia obwinionego.

Ci kierowcy zaś, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w pracy i wieloletnią bezwypadkową jazdą będą, będą specjalnie nagradzani - odznaką Wzorowy kierowca, przyznawaną przez Ministra Infrastruktury.

Nowela zmienia też ustawę o czasie pracy kierowców, wprowadzając m.in. definicję pory nocnej - jako okres czterech godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00; definicja będzie stosowana tylko dla celów ustalania czasu pracy. Zapisano ponadto m.in., że indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim wypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Decyzja o karze prawomocną po upływie 30 dni

Kary za naruszenie wyniosą do 2.000 zł - dla kierowcy oraz do 10.000 zł - dla przewoźników lub podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem (spedytorów, nadawców, odbiorców, załadowców, organizatorów wycieczki, organizatorów transportu itp.).

Ponadto zmienią się przepisy dotyczące nakładania i wykonywania administracyjnych kar pieniężnych. Nowym rozwiązaniem będzie przekazywanie przez inspektorów pracy protokołu i innych dokumentów związanych z ujawnieniem naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Ten po ich otrzymaniu będzie dalej prowadził postępowanie administracyjne.

Ponadto wprowadzona zostanie zasada, że decyzja ostateczna o nałożeniu kary staje się wykonalna po upływie 30 dni od jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wykonalna z chwilą: odrzucenia skargi, cofnięcia skargi, lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.

Czego nie wolno nadawcy

Nowelizując Prawo przewozowe nowela określa, że każdy podmiot odpowiedzialny za czynności ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami, a w szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.

Ponadto nowelizacja zabrania nadawcy: zlecania przewozu kabotażowego przewoźnikowi nieposiadającemu odpowiedniego zezwolenia na taki przewóz lub wykonującemu przewóz kabotażowy niezgodnie z warunkami takiego przewozu; zlecania przewozu drogowego przesyłki towarowej pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia na taki przewóz; określania warunków drogowego przewozu przesyłki towarowej, których realizacja mogłaby spowodować naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych; umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; uzależniania wysokości przewoźnego od masy lub objętości przesyłki towarowej –- w przypadku drogowego przewozu drewna, ładunków sypkich lub innych ładunków masowych.

Celem zmian jest m.in. ograniczenie nieuczciwej konkurencji wśród przewoźników. Po wejściu w życie nowelizacji przepisy mają precyzyjnie wskazywać, kto odpowiada za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego - zakładają projektodawcy nowelizacji. Nowelą ((druk nr 4061), http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4061.htm) zajmą się teraz senatorowie.